Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Følgende avtale er inngått mellom Current Value AS (Org.nr: 930 516 872) leverandør av tjenestene på verdisatt.no (heretter kalt Selskapet) og brukeren (heretter kalt kunden) for elektronisk verdivurdering av gjenstander på tjenesten verdisatt.no (heretter kalt tjenesten):

 1. Avtalens omfang
  Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forhold til tjenesten levert kunden av selskapet. Når kunden sender inn bilder og informasjon om en gjenstand og betaler for tjenesten, aksepterer kunden avtalens innhold og forretningsvilkår.
 2. Verdivurderingstjenester
  Selskapet leverer verdivurderingstjenester på nettsiden verdisatt.no hvor kunder kan sende inn bilder og informasjon om en gjenstand og få gjenstanden verdivurdert av en ekspert hos selskapet. Selskapet eller eksperten vil kun se bilder av gjenstanden og ikke se og vurdere gjenstanden fysisk. Kunden har valg om å kjøpe to ulike produkter, en verdivurdering som sendes til kunden pr mail med et verdianslag på gjenstanden eller en Forsikringstakst i form av en PDF som inkluderer informasjon om gjenstanden, bilde og forsikringstakst av gjenstanden. Verdivurderingen inkluderer også et Verdisertifikat tilpasset formatet på bildekarusellen til FINN.no, dersom man ønsker å inkludere dette i annonsen ved salg på FINN.no. Verdivurderingen inkluderer også en tekstbeskrivelse av objektet som kan brukes som informasjon til kjøpe ved salg av objektet.
 3. Verdivurderingen
  Verdivurderingen (salgstaksten) vil etter selskapet oppfatning gjenspeile en forventet salgspris, dersom gjenstanden selges på en auksjon hos et anerkjent auksjonshus som når et stort publikum med god markedsføring på tidspunktet når verdivurderingen utstedes.

  Verdivurderingen tar ikke hensyn til eventuelle omkostninger ved et salg. Omkostningene vil da typisk kunne være kommisjonskostnader/salær til auksjonshus/kunsthandler e.l., restaurering, foto og frakt som kan påløpe ved et salg. Verdivurderingen er kun gitt basert på ekspertens inspeksjon av innsendte bilder og annen informasjon gitt av kunden. Verdivurderingen er gitt uten fysisk inspeksjon, restaurering, demontering, rengjøring, testing og analyser. Verdivurderingen er ekspertens meningserklæring og skal ikke forbindes med fakta.

  Forsikringstaksten gjenspeiler prisen det vil koste å skaffe en tilsvarende eller likeverdig gjenstand på takseringstidspunktet. Taksten skal gjenspeile hvor mye det vil koste å kjøpe eller å produsere en tilsvarende gjenstand. Det betyr at forsikringstaksten ofte er mye høyere enn det vil koste å kjøpe en tilsvarende gjenstand brukt. I noen tilfeller kan den også være lavere enn en salgstakst, da den ikke tar hensyn til samlerverdien eller om varen er veldig etterspurt.

  Selskapet gir ingen garanti på at gjenstanden kan selges for verdivurderingen ved et salg. Selskapet gir ingen garanti på om forsikringsselskaper vil utbetale forsikringstaksten. Selskapet gir ingen garanti med hensyn til gjenstandens autensitet, tilstand, opprinnelse og alder.

  Verdivurderingen, informasjonen om gjenstanden og Forsikringstaksten skal forbli opphavsretten og eiendomsretten til selskapet og skal kun utarbeides for kunden og skal ikke brukes av noen annen person. Verdivurderingen skal ikke publiseres i noen form uten skriftlig samtykke fra selskapet.

  Verdivurderingen kan ikke brukes som dokumentasjon til rettslige, offisielle eller formelle formål.

  Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å gi en verdivurdering.
 4. Pris
  Pris på verdivurderingen skal være slik som prislisten tilsier på verdisatt.no på det tidspunktet kunden sender inn informasjonen til verdivurdering. Selskapet har rett til å revidere prisene til enhver tid og innføre rabatter og holde spesialtilbud. Selskapet kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra Selskapet til Kunden. Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selskapet reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som Tjenesten sendes til Kunde.
 5. Levering
  Selskapet skal levere Verdivuredringen eller Fortsikringstaksten elektronisk på mail til kunden innen 48 timer, men likevel med minimum 1 virkedag, etter at informasjonen er innsendt og tjenesten betalt. Dersom ikke informasjonen sendt av kunden er tilstrekkelig til å utføre verdivurderingen, og selskapet etterspør mer informasjon, vil tidsfristen bli utsatt og løpe i 48 timer fra all nødvendig informasjon er innsendt.   Dersom leveransen ikke har funnet sted innen 48 timer etter at all nødvendig og etterspurt informasjon er innsendt og sendt kunden innen fristen, har kunden krav på refusjon.
 6. Angrerett
  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kunden angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kunden må gi Selskapet melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe ved kjøp av tjenesten vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selskapet ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selskapet for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må leveransen (Verdivurderingen eller Forsikringstaksten) slettes uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Selskapet er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selskapet fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten. Selskapet har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt bekreftelse fra Kunden at leveransen er slettet.
 7. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selsakpet melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kunden mottok leveransen. Reklamasjon til Selskapet bør skje skriftlig. Kunnden kan velge mellom å kreve mangelen rettet. Selskapet kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selskapet urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selskapet har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom leveransen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tjenestens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kunden. Dersom leveransen ikke er rettet eller omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
 8. Kundens forpliktelser og rettigheter
  Kunden garanterer overfor selskapet at kunden er eier eller behørig autorisert av eier til å få gjenstanden verdivurdert. Kunden garanterer at gjenstanden er fri for tredjepartsinteresser, restriksjoner eller krav.

  Kunden skal gi fullstendig og nøyaktig informasjon om gjenstanden og leverer klare og nøyaktige bilder av gjenstanden. Kunden skal oppgi all informasjon om gjenstanden, som autensitet, opprinnelse, tilstand, salgshistorikk m.m.

  Kunden erkjenner at verdivurderingen er kun et estimat og at det er en subjektiv vurdering og kan variere avhengig av hvem som utfører vurderingen og hvilke faktorer som er tatt med i betraktningen. Verdivurdering er ofte et spørsmål om rimelig oppfatning, og det kan være forskjellige meninger om verdien av en gjenstand.

  Verdivurdering av en enkel gjenstand kan være påvirket av spesielle forhold som kanskje ikke er kjent eller forutsigbare på tidspunktet for vurderingen. Eksterne faktorer som endringer i markedet kan også påvirke verdien av objektet. Videre kan den foreløpige verdivurderingen som utføres, bety at identifiseringen, henvisningen og verdien av gjenstanden kan endres ved ytterligere undersøkelse av eksperter på et senere tidspunkt.

  Det er viktig å merke seg at verdivurderingen bare representerer et estimat, og at den kun tar hensyn til de iboende egenskapene som er synlige på de gitte fotografier av objektet. Verdivurderingen tar ikke hensyn til omstendighetene rundt objektet, som for eksempel objektets opprinnelse eller dets plassering i en større samling. I tillegg kan det være flere lignende gjenstander som er tilgjengelige for salg samtidig, noe som kan påvirke verdien av objektet.
 9. Begrensning av selskapets ansvar
  Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen mangler i verdivurderingen som følge av: a. ytre omstendigheter, som for eks. markedsforholdene, b. omstendighetene rundt gjenstanden som for eks. gjenstandens opprinnelse, c. unnlatelse av at kunden gir fullstendig og nøyaktig informasjon om gjenstanden, d. andre faktorer som ikke kan identifiseres ved en rimelig inspeksjon av bildene og informasjon mottatt.
 10. Oppsigelse av avtalen
  Når selskapet eller kunden bryter vilkårene i denne avtalen skal avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Kunden vil da få en refusjon av prisen betalt for verdivurderingen og skal krediteres på samme måte som kunden betalte for tjenesten, fratrukket eventuelle gebyrer. Dersom verdivurderingen eller Forsikringstaksten er sendt kunden skal det tilbakekalles og kunden skal slette det som er mottatt.
 11. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selskapet. Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Selskapet, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selskapet skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med Kunden, eller i lovbestemte tilfelle.
 12. Gjeldende lov og jurisdiksjon
  Avtalen skal tolkes i samsvar med norsk lov og jurisdiksjon er Bergen Tingrett.
 13. Kontaktinformasjon til selskapet
  Selskapet kan kontaktes på e-post på post@verdisatt.no

Sist oppdatert 17.06.2024