3 bøker å lese i sommer
July 4, 2024

3 bøker å lese i sommer

Sommeren er en fin tid for å fordype seg i god litteratur. Derfor har vi spurt vår ekspert for samtidskunst, Christine Bruu, om hvilke kunstrelaterte bøker hun anbefaler å lese i sommer. Svaret finner du her.

Kjetil Røed, Kunsten og livet - en bruksanvisning (2019). Utgitt av Flamme forlag

Kjetil Røed, Kunsten og livet - en bruksanvisning (2019)

"Kunsten og livet" av Kjetil Røed, utgitt i 2019, er en dyptgående utforskning av hvordan kunst kan integreres i og berike hverdagslivet. Boken er skrevet med et klart formål om å vise hvordan kunst ikke bare er forbeholdt gallerier og museer, men også kan ha en transformativ effekt på menneskers daglige erfaringer og selvforståelse. I boka utforsker Røed elleve ulike dyder – oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet – gjennom kunstverk, med ambisjonen om å øve på verdier, med kunsten som plattform. Røed, en kjent kunstkritiker og redaktør for tidsskriftet ‘Billedkunst’, kombinerer sin omfattende kunnskap om kunsthistorie med personlige refleksjoner og filosofiske betraktninger. Han trekker linjer mellom ulike kunstformer, fra visuell kunst til litteratur og musikk, og viser hvordan disse kan inspirere til et rikere og mer meningsfylt liv.

I "Kunsten og livet" argumenterer Røed også for kunstens evne til å fremme kritisk tenkning og utfordre etablerte normer og perspektiver. Han påpeker at kunst kan fungere som et speil for samfunnets tilstand, samtidig som den gir oss verktøyene til å forestille oss alternative måter å leve på. Gjennom å engasjere seg med kunst kan individer finne nye måter å forstå både seg selv og omverdenen på. Røeds tilnærming er både analytisk og personlig, noe som gjør "Kunsten og livet" til en tankevekkende og tilgjengelig tekst for både kunstkjennere og allmennheten.

Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (2003). Utgitt av Penguin Books

Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (2003)

I 'Regarding the Pain of Others' utforsker Susan Sontag hvordan kunst og fotografier som gjengir krig og lidelse påvirker vår oppfatning av vold og menneskelig smerte, fra Goya’s ‘The Disasters of War’ til fotografier fra krigsutsatte områder. Boken, utgitt i 2003, fungerer som en kritisk undersøkelse av visuell kultur og etiske spørsmål tilknyttet det å betrakte andres lidelse. Sontag bygger videre på sine tidligere verker, spesielt 'On Photography', og diskuterer hvordan bilder av vold kan både informere og desensitivisere publikum. Sontag stiller spørsmål ved om bilder kan skape genuin empati eller om de snarere bidrar til voyeurisme og distansering fra de virkelige hendelsene og lidelsene de fremstiller.

Boken er også en refleksjon over minnets og historiens rolle i menneskelig erfaring. Sontag argumenterer for at fotografier har en begrenset evne til å formidle den komplekse virkeligheten av krig og vold. Hun peker på at bilder kan fryse et øyeblikk i tid, men at de ikke kan gi en full forståelse av konteksten eller årsakene bak hendelsene. Videre diskuterer Sontag hvordan konstant eksponering for voldelige bilder kan skape en form for "medieutmattelse", hvor publikum blir nummen og ufølsom overfor andres lidelser. Gjennom sine skarpe analyser og refleksjoner utfordrer Sontag leserne til å tenke kritisk over sin egen rolle som betraktere av lidelse og til å reflektere over hvordan vi forholder oss til bilder som fremstiller vold i en mediemettet verden.

Kristin Brandtsegg Johansen, Fast plass - norske kvinner på sokkel (2017), utgitt av forlaget Press

Kristin Brandtsegg Johansen, Fast plass - norske kvinner på sokkel (2017)

'Fast plass - norske kvinner på sokkel' av Kristin Brandtsegg Johansen, utgitt i 2017, er en innsiktsfull bok som tar for seg historiene til norske kvinner som har fått sine statuer reist rundt om i Norge. Johansen dykker inn i livene og prestasjonene til disse kvinnene, som på ulike måter har satt varige spor i norsk historie og kultur. Boken kombinerer biografiske skisser med kulturhistorisk analyse, og gir leseren et rikt bilde av hvordan disse kvinnene har påvirket sine samtidige og etterfølgende generasjoner. Gjennom å løfte frem deres bidrag til samfunnet, kaster Johansen lys på de ofte oversette eller glemte kvinnelige pionerene som har fortjent sin plass på sokkelen.

Johansen utforsker også den bredere samfunnsmessige og historiske konteksten som har ført til at disse kvinnene ble hedret med statuer. Hun belyser også spørsmål knyttet til representasjon og likestilling i offentlig kunst, og hvordan disse statuene kan fungere som inspirasjon for fremtidige generasjoner. 'Fast plass - norske kvinner på sokkel' er en viktig bok som bidrar til å synliggjøre og anerkjenne kvinners rolle i norsk historie, og den oppfordrer leserne til å reflektere over hvem vi velger å minnes og hvorfor.